art-room


Tattoo Historien

Tattoo histori går tilbage i tiden og omfatter praksis med tatovering i forskellige gamle civilisationer og kulturer rundt om i verden. 


Ægypten

Tatoveringer blev praktiseret i det gamle Egypten og er dokumenteret i mange århundreder. Arkæologiske fund og mumier har afsløret, at egyptere bar tatoveringer på forskellige kropsdele. Tatoveringerne havde ofte symbolske betydninger og blev båret som amuletter, beskyttelse og identifikation af deres sociale status.


Kina

I det gamle Kina blev tatoveringer båret af forskellige stammer og folkeslag. Tatoveringer blev brugt som symbolske markører og for at vise identitet og tilhørsforhold. Senere i Kinas historie blev tatoveringer imidlertid stærkt forbundet med kriminelle og blev brugt som strafmærker.


Grækenland og Romerriget

Både i det gamle Grækenland og Romerriget blev tatoveringer set på forskellige samfundslag. Tatoveringer blev båret af slaver, kriminelle og soldater. I nogle tilfælde blev de også brugt af frie borgere som tegn på deres identitet eller medlemskab af en bestemt gruppe.


Mesoamerika

Maya-, Aztec- og Inka-kulturerne i det præcolumbianske Mesoamerika praktiserede tatoveringer. Tatoveringerne blev båret af præster, adelige og krigere og havde ofte symbolske betydninger knyttet til religiøse ritualer, status og sociale roller.


Stillehavsøerne og Oceanien

I mange kulturer i Stillehavsøerne og Oceanien har tatoveringer en lang og rig historie. Tatoveringer blev båret af stammefolk som en del af deres traditionelle kulturelle praksis. De symbolske designs repræsenterede ofte historie, kultur, rang, styrke og identitet.


Det er vigtigt at bemærke, at tatoveringspraksis varierede fra kultur til kultur, og de symbolske betydninger af tatoveringer kunne være forskellige i forskellige samfund. Tatoveringer har altid været en integreret del af menneskets historie og har haft forskellige formål og betydninger i forskellige perioder og kulturer.


Tattoo historien i Danmark

Tattoo-historien i Danmark går tilbage til oldtiden, hvor der findes spor af tatoveringer på fundne mumier og arkæologiske genstande. 


Oldtiden

Tatoveringer har eksisteret i Danmark i tusinder af år. Arkæologiske fund, der stammer fra oldtiden, viser tatoveringer på mumier og gravskulpturer, der daterer sig tilbage til vikingetiden og før. Tatoveringerne havde ofte symbolsk og religiøs betydning og blev sandsynligvis brugt til at identificere stammefæller eller medlemmer af en bestemt gruppe.


Tatoveringer i den moderne tid

I det 19. og 20. århundrede blev tatoveringer mere udbredte i Danmark og blev populære blandt søfolk, soldater og kunstnere. Tatoveringer var ofte et symbol på eventyr og rebelskhed og kunne have en stor betydning for de personer, der bar dem.


Professionalisering af tatoveringsbranchen

I midten af det 20. århundrede begyndte tatoveringsstudier at dukke op i Danmark, og tatoveringskunsten blev mere professionaliseret. Tatoveringsmaskiner blev mere avancerede, og tatoveringskunstnere begyndte at udvikle forskellige stilarter og teknikker.


Moderne tattoo kultur i Danmark

I dag har tatoveringskulturen i Danmark vokset sig stærkere. Der er et stort antal tatoveringsstudier i landet med dygtige kunstnere, der specialiserer sig i forskellige stilarter, såsom fineline, mirco finline, micro realimse, traditionel, realistisk, japansk, tribal, og mange andre. Tatoveringer er blevet mere almindelige i det danske samfund og accepteret som en kunstform og en måde for folk at udtrykke deres personlighed og identitet.


Det er værd at bemærke, at tatoveringskultur og praksis er dynamisk og udvikler sig konstant. Den moderne tatoveringskultur i Danmark og globalt er påvirket af mode, kunst, teknologi og samfundets normer og værdier. Tatoveringer er i dag mere udbredte end nogensinde før og er blevet en integreret del af mange menneskers livsstil og identitet i Danmark og rundt omkring i verden.


Den ældste eksisterende tattoo shop

De fleste er ikke klar over det. Men lige under brostenene ved Nyhavn 17 i København K, finder man et lille stykke verdenshistorie. Her ligger nemlig Tattoo Ole - verdens ældste, stadig fungerende tatoveringsbutik. En ære der først og fremmest må tilegnes de mennesker, der igennem årene, har kæmpet for butikken. 

Kongens tatovør

Nyhavn blev opført i perioden 1671-1673, og har fungeret som en aktiv og driftig havn siden dens opførsel. I kølvandet på åbningen udsprang der naturligt hen over årene, et væld af værtshuse, bordeller, skibsproviantøre m.m. i kvarteret rundt omkring havnen.

Når du sætter dig i stolen hos Tattoo Ole i Nyhavn, slutter du dig til en broget skare af benhårde sømænd, letlevende damer, nervøse letmatroser og endda en enkelt konge. Nyhavn 17 har en lang historie inden for tatoveringskunst og dansk kultur.

Den danske Kong Frederik IX, blev tatoveret her et par gange og det er derfor du finder følgende tekst på døren: ´Kongens tatovør - kongen af tatoveringer´.

Tattoo Ole er verdens ældste stadigt fungerende tatoveringsbutik, med 2 meget små lokaler i kælderen, i Nyhavn 17 i København K. Bygningen Nyhavn 17 er en fredet bygning og butikken Tattoo Ole, er erklæret yderst bevarings værdig, af Københavns Museum.


Den næst ældste eksisterende tatoveringsbutik i verden

er Berber Tattoo i Jerusalem, Israel. Denne tatoveringsbutik blev grundlagt af Wilhelm Schneider i 1884. Wilhelm Schneider var en tysk tatoveringskunstner, der blev inspireret til at åbne butikken efter at have set lokale tatoveringspraksis i Jerusalem, hvor han blev imponeret af de unikke og traditionelle tatoveringsdesign.

Berber Tattoo har en rig historie og har været aktiv i mere end et århundrede. Butikken har overlevet og tilpasset sig forskellige perioder med skiftende tatoveringskulturer og samfundstrends. I dag er Berber Tattoo stadig i drift og betragtes som en historisk perle inden for tatoveringsverdenen.-----------------------------------------------------------------


The Tattoo History

Tattoo history goes back in time and includes the practice of tattooing in various ancient civilizations and cultures around the world.


Egypt

Tattoos were practiced in ancient Egypt and have been documented for many centuries. Archaeological finds and mummies have revealed that Egyptians wore tattoos on various body parts. The tattoos often had symbolic meanings and were worn as amulets, protection and identification of their social status.


China

In ancient China, tattoos were worn by various tribes and peoples. Tattoos were used as symbolic markers and to show identity and belonging. Later in China's history, however, tattoos became strongly associated with criminals and were used as marks of punishment.


Greece and the Roman Empire

Both in ancient Greece and the Roman Empire, tattoos were seen on different levels of society. Tattoos were worn by slaves, criminals and soldiers. In some cases, they were also used by free citizens as a sign of their identity or membership of a particular group.


Mesoamerica

The Maya, Aztec, and Inca cultures of pre-Columbian Mesoamerica practiced tattoos. The tattoos were worn by priests, nobles and warriors and often had symbolic meanings linked to religious rituals, status and social roles.


Pacific Islands and OceaniaIn

many cultures of the Pacific Islands and Oceania, tattoos have a long and rich history. Tattoos were worn by tribal people as part of their traditional cultural practices.


The symbolic designs often represented history, culture, rank, strength and identity.

It is important to note that tattooing practices varied from culture to culture and the symbolic meanings of tattoos could be different in different societies. Tattoos have always been an integral part of human history and have had different purposes and meanings in different periods and cultures.


Tattoo history in Denmark

The history of tattoos in Denmark goes back to ancient times, where there are traces of tattoos on found mummies and archaeological objects.


Ancient times

Tattoos have existed in Denmark for thousands of years. Archaeological finds dating back to ancient times show tattoos on mummies and tomb sculptures dating back to the Viking Age and before. The tattoos often had symbolic and religious significance and were probably used to identify fellow tribesmen or members of a particular group.


Tattoos in modern times

In the 19th and 20th centuries, tattoos became more widespread in Denmark and became popular among sailors, soldiers and artists. Tattoos were often a symbol of adventure and rebelliousness and could have great meaning to the individuals who wore them.


Professionalization of the tattoo industry

In the middle of the 20th century, tattoo studios began to appear in Denmark, and the art of tattooing became more professionalized. Tattoo machines became more advanced and tattoo artists began to develop different styles and techniques.


Modern tattoo culture in Denmark

Today, the tattoo culture in Denmark has grown stronger. There are a large number of tattoo studios in the country with skilled artists specializing in different styles such as fineline, mirco finline, micro realimse, traditional, realistic, Japanese, tribal, and many others. Tattoos have become more common in Danish society and accepted as an art form and a way for people to express their personality and identity.


It is worth noting that tattoo culture and practice is dynamic and constantly evolving. The modern tattoo culture in Denmark and globally is influenced by fashion, art, technology and society's norms and values. Tattoos are today more widespread than ever before and have become an integral part of many people's lifestyle and identity in Denmark and around the world.


The oldest existing tattoo shop

Most people are not aware of it. But right under the cobblestones at Nyhavn 17 in Copenhagen K, you will find a small piece of world history. This is where Tattoo Ole is located - the world's oldest, still operating tattoo shop. An honor that must first and foremost be attributed to the people who have fought for the store over the years.​


The king's tattooist

Nyhavn was built in the period 1671-1673, and has functioned as an active and industrious port since its construction. In the wake of the opening, a multitude of taverns, brothels, ship's victuallers, etc. naturally sprung up over the years. in the neighborhood around the harbor.​


When you sit in the chair at Tattoo Ole in Nyhavn, you join a motley crowd of hard-nosed sailors, easy-going ladies, nervous sailors and even a single king. Nyhavn 17 has a long history within tattoo art and Danish culture.​


The Danish King Frederik IX was tattooed here a few times and that is why you will find the following text on the door: ´The king's tattoo artist - the king of tattoos'.​


Tattoo Ole is the world's oldest continuously operating tattoo shop, with 2 very small rooms in the basement, at Nyhavn 17 in Copenhagen K. The building Nyhavn 17 is a listed building and the Tattoo Ole shop has been declared extremely worthy of preservation by the Copenhagen Museum.


The second oldest existing tattoo shop in the world

is Berber Tattoo in Jerusalem, Israel. This tattoo shop was founded by Wilhelm Schneider in 1884. Wilhelm Schneider was a German tattoo artist who was inspired to open the shop after seeing local tattoo practices in Jerusalem where he was impressed by the unique and traditional tattoo designs.Berber Tattoo has a rich history and has been active for more than a century. The shop has survived and adapted to different periods of changing tattoo cultures and societal trends. Today, Berber Tattoo is still in business and is considered a historic gem in the world of tattooing.