art-room


Septum piercing

hvad er endelig en septum piercing og hvad betyder det. Skillevægen 

Septum refererer til en væg, skillevæg eller partition, der adskiller to dele af noget, såsom et anatomisk organ eller et rum. Ordet "septum" stammer fra det latinske ord "saeptum," der betyder "adskilt" eller "skilt."

Nogle almindelige anvendelser af begrebet "septum" inkluderer


Nasalt septum

Denne henviser til skillevæggen i næsen, der adskiller de to næsebor. En skæv eller beskadiget nasalt septum kan føre til åndedrætsproblemer eller næseblod.


Hjerteseptum

Dette er væggene, der adskiller hjertets kamre. Hjertet har to


Hovedseptum

trioventrikulær septum, der adskiller atria (forkamre) fra ventriklerne (hjertekamrene), og interventrikulær septum, der adskiller venstre og højre ventrikel.


Vægseptum

Dette refererer til en skillevæg, der kan oprettes i en bygning eller et rum for at opdele det i separate sektioner eller rum.

Septum anvendes i forskellige sammenhænge afhængigt af det specifikke område eller organ, det refererer til, men grundlæggende betyder det en adskillelse eller skillevæg.


Septum piercingens historie

Fra gamle kulturer til moderne subkulturer, Piercinger er blevet praktiseret i forskellige kulturer i århundreder og har haft forskellige betydninger og formål gennem tiden. Septum piercing, hvor en piercing er placeret gennem den tynde væg af brusk og hud, der adskiller de to næsebor, er ingen undtagelse. Her vil vi udforske septum piercingens fascinerende historie fra dens tidlige rødder til dens moderne popularitet.


Tidlige beviser på septum piercing

Septum piercing er en af ​​de ældste former for kropsudsmykning og har en rig historie, der dateres tilbage til forskellige gamle kulturer. Det er svært at fastslå den nøjagtige oprindelse af septum piercing, da den blev praktiseret uafhængigt i forskellige dele af verden.


En af de tidligste kendte optegnelser af septum piercing findes i gamle civilisationer som Indus-dalen (cirka 3300-1300 f.Kr.) og det gamle Egypten (cirka 3000 f.Kr.). I disse kulturer blev septum piercing ofte betragtet som en form for statussymbol eller ritualistisk praksis.


Septum piercing i indfødte kulturer

Mange indfødte samfund rundt om i verden praktiserede septum piercing som en del af deres traditionelle kropsudsmykning. For eksempel havde indfødte stammer i Nordamerika, såsom de Lakota Sioux og Haida-stammerne, traditioner med at bære septumringe lavet af materialer som ben, horn eller shell. Disse septumringe blev ofte brugt til at vise tilhørsforhold til en bestemt stamme eller som en del af religiøse ceremonier.

I Afrika praktiserede nogle stammer også septum piercing. For eksempel blev Mursi-folket i Etiopien kendt for at bære store, dekorative septumringe som en del af deres kultur og tradition.


Septum piercing i Indien

Septum piercing har en lang historie i Indien og er ofte forbundet med kulturer som hinduisme og buddhisme. I disse kulturer blev septumringe, kendt som "nath" eller "mukhuttis," båret som en traditionel form for kropsudsmykning og symbol på skønhed og rigdom. Blandt hinduer blev nath brugt i bryllupsritualer som et symbol på ægteskab og tilhørsforhold.


Septum piercing i moderne tid

I det 20. århundrede gik septum piercing i glemmebogen i mange vestlige kulturer, men den genopstod i popularitet i 1970'erne som en del af den voksende alternativkultur og punkbevægelsen. Folk begyndte at eksperimentere med forskellige former for kropsudsmykning som en måde at udtrykke deres individualitet og modstand mod samfundsnormer.

Siden da har septum piercing været en del af den moderne kropsudsmykningsverden og er blevet omfavnet af en bred vifte af mennesker, herunder punkere, gothere, hippier og mange andre subkulturer. Det er også blevet mere almindeligt i mainstream mode og populariseret af berømtheder og modeindustrien.


Moderne septum piercingstilarter og materialer

I dag er septum piercing meget alsidig, og folk vælger forskellige stilarter og materialer til deres septumringe. Nogle bærer enkle sølv- eller guldringe, mens andre vælger mere dekorative eller farverige ringe lavet af materialer som kirurgisk stål, titanium, eller plast.


Septumringe fås i forskellige former og designs, herunder cirkulære ringe, hesteskoformede ringe, klikklukkere og mere. Det er også almindeligt at se septumringe udsmykket med ædelstene, perler eller andre dekorative elementer.


Symbolik og betydning i dag

Betydningen af ​​septum piercing varierer fra person til person. Nogle bærer det som en form for kropsudsmykning og selvudtryk, mens andre måske stadig ser det som et symbol på individualitet eller modstand mod samfundsnormer. Der er også dem, der vælger septum piercing som et modeudtalelse uden nødvendigvis at tilskrive det en dybere betydning.

I nogle kulturer og samfund har septum piercing stadig en religiøs eller ceremoniel betydning. For eksempel kan det i visse hinduistiske og buddhistiske samfund stadig ses som en vigtig del af religiøse ritualer eller bryllupsfester.


Sundheds- og plejeovervejelser

Septum piercing kræver omhyggelig efterbehandling og pleje for at undgå infektioner og komplikationer. Det er vigtigt at rengøre piercingen regelmæssigt med en mild saltvandsopløsning og undgå at røre ved det med beskidte hænder. Det kan tage flere uger eller endda måneder for piercingen at hele fuldstændigt.


Septum piercingens historie er rig og varieret og har udviklet sig fra at være en traditionel praksis i forskellige kulturer til en moderne form for kropsudsmykning og selvudtryk. Mens betydningen af ​​septum piercing kan variere betydeligt fra person til person, er det klart, at denne form for kropsudsmykning har en dyb historie og en stærk tilstedeværelse i nutidens kulturlandskab. Hvad end årsagen til at få en septum piercing måtte være, er det vigtigt at værdsætte både dens kulturelle baggrund og de sundheds- og plejeaspekter, der er involveret i at opretholde en sund piercing.------------------------------------------


Piercing priser / Piercing prices

Standart smykket i kirurisk stål er inkluderet i prisen og du kan vælge i mellem sølv farvet eller guldbelagt /

The standard piece of jewelery in surgical steel is included in the price and you can choose between silver-coloured or gold-plated


1 stk. 400 kr.

2 stk. 700 kr.

3 stk. 900 kr.

"Rabatten er på samme person, vi piercer ikke mere end 3 piercinger på en person /The discount

is on the same person, we do not pierce more than 3 piercings on one person"Septum piercing

what is a septum piercing and what does it mean. The dividing wall

Septum refers to a wall, partition, or partition that separates two parts of something, such as an anatomical organ or space. The word "septum" comes from the Latin word "saeptum," meaning "separated" or "separated." Some common uses of the term "septum" include


Nasal septum

This refers to the septum in the nose that separates the two nostrils. A crooked or damaged nasal septum can lead to breathing problems or nosebleeds.


Cardiac Septum

These are the walls that separate the chambers of the heart.


The heart has two main septums

the atrioventricular septum, which separates the atria (atria) from the ventricles (heart chambers), and the interventricular septum, which separates the left and right ventricles.


Wall Septum

This refers to a partition that can be created in a building or room to divide it into separate sections or rooms. Septum is used in different contexts depending on the specific area or organ it refers to, but basically it means a separation or dividing wall.


Septum piercing in native cultures

Many indigenous communities around the world practiced septum piercing as part of their traditional body adornment. For example, indigenous tribes in North America, such as the Lakota Sioux and the Haida tribes, had traditions of wearing septum rings made of materials such as bone, horn, or shell. These septum rings were often used to show belonging to a particular tribe or as part of religious ceremonies.In Africa, some tribes also practiced septum piercing. For example, the Mursi people of Ethiopia were known to wear large, decorative septum rings as part of their culture and tradition.


Septum piercing in India

Septum piercing has a long history in India and is often associated with cultures such as Hinduism and Buddhism. In these cultures, septum rings, known as "nath" or "mukhuttis," were worn as a traditional form of body adornment and symbol of beauty and wealth. Among Hindus, nath was used in wedding rituals as a symbol of marriage and belonging.


Septum piercing in modern times

In the 20th century, septum piercing fell into oblivion in many Western cultures, but it re-emerged in popularity in the 1970s as part of the growing alternative culture and the punk movement. People began experimenting with different forms of body adornment as a way of expressing their individuality and resistance to societal norms.Since then, septum piercing has been part of the modern body adornment world and has been embraced by a wide variety of people, including punks, goths, hippies and many other subcultures. It has also become more common in mainstream fashion and popularized by celebrities and the fashion industry.


Modern septum piercing styles and materials

Today, septum piercing is very versatile and people choose different styles and materials for their septum rings. Some wear simple silver or gold rings, while others choose more decorative or colorful rings made from materials such as surgical steel, titanium, or plastic.

Septumringe fås i forskellige former og designs, herunder cirkulære ringe, hesteskoformede ringe, klikklukkere og mere. Det er også almindeligt at se septumringe udsmykket med ædelstene, perler eller andre dekorative elementer.


Symbolism and meaning today

The meaning of septum piercing varies from person to person. Some wear it as a form of body adornment and self-expression, while others may still see it as a symbol of individuality or resistance to societal norms. There are also those who choose septum piercing as a fashion statement without necessarily attributing a deeper meaning to it.In some cultures and societies, septum piercing still has a religious or ceremonial meaning. For example, in certain Hindu and Buddhist communities it can still be seen as an important part of religious rituals or wedding celebrations.


Health and care considerations

Septum piercing requires careful aftercare and care to avoid infections and complications. It is important to clean the piercing regularly with a mild saline solution and avoid touching it with dirty hands. It may take several weeks or even months for the piercing to heal completely.


The history of septum piercing is rich and varied and has evolved from being a traditional practice in different cultures to a modern form of body adornment and self-expression. While the meaning of septum piercing can vary considerably from person to person, it is clear that this form of body adornment has a deep history and a strong presence in today's cultural landscape. Whatever the reason for getting a septum piercing, it is important to appreciate both its cultural background and the health and care aspects involved in maintaining a healthy piercing.------------------------------------------


Piercing priser / Piercing prices

Standart smykket i kirurisk stål er inkluderet i prisen og du kan vælge i mellem sølv farvet eller guldbelagt /

The standard piece of jewelery in surgical steel is included in the price and you can choose between silver-coloured or gold-plated


1 stk. 400 kr.

2 stk. 700 kr.

3 stk. 900 kr.

"Rabatten er på samme person, vi piercer ikke mere end 3 piercinger på en person /The discount

is on the same person, we do not pierce more than 3 piercings on one person"